Blog

Čím právě v GuardWings žijeme

Zkouška DETEKTIV KONCIPIENT

Přidáno: 04.03.2012 12:00 | Autor: Lubor Chmelař

 

Před zkouškou

Uchazeč musí zaslat přihlášku autorizované osobě. Dnes už není nutné, aby k přihlášce uchazeč přikládal doklad o dosažení minimálně středního vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Podmínky pro konání zkoušky profesní kvalifikace Detektiv koncipient jsou tak stejné, jako pro zkoušky profesní kvalifikace Strážný.

Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. Autorizovaná osoba pak zašle uchazeči pozvánku ke zkoušce s přesným termínem zkoušky, včetně náležitostí k úhradě platby za provedení zkoušky.

Uchazeč zaplatí za provedení zkoušky, a to nejdéle 7 dní před termínem, který je uvedený na pozvánce autorizované osoby.

Uchazeč se musí dle pokynů na pozvánce, kterou obdrží od autorizované osoby, dostavit do místa konání zkoušky. V případě, že se uchazeč nedostaví bez řádné omluvy ke zkoušce, je zkouška hodnocena výrokem „nevyhověl“.

Ke konání zkoušky musí mít uchazeč s sebou doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), psací potřeby a případně brýle. Bez dokladu totožnosti nemůže být uchazeč dle zákona připuštěn ke konání zkoušky a zkouška tak bude hodnocena výrokem „nevyhověl“.

 

Zkouška

Zkouška má formu písemné zkoušky (testu) a kombinace praktické a ústní zkoušky.

 Zkušební komise

Zkouška probíhá v Českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob fyzické či právnické osoby.

Písemný test

Autorizovaná osoba sestaví test 30otázek náhodným generováním ze souboru otázek. Uchazeč odpovídá na jednotlivé otázky testu označením jedné z variant odpovědí vyznačenými písmeny a), b), c). Uchazečem neoznačená otázka se posuzuje jako chybně zodpovězená.

Písemná zkouška trvá maximálně 45 minut.

Uchazeč splní písemnou zkoušku správným zodpovězením alespoň 80% otázek testu, tedy 24otázek z 30. Uchazeč tedy splní podmínky písemného testu s maximálně 6chybami. Pokud bude mít uchazeč ve svém testu 7 a více chyb, je zkouška hodnocena výrokem „nesplnil“ a uchazeč již dále nepostupuje k ústní/praktické zkoušce.

Ústní/praktická zkouška

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje písemný test, postupuje k vykonání ústní/praktické zkoušky.

Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru typových situací, které si předem vylosuje.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Výsledné hodnocení a vydání osvědčení odborné způsobilosti

Výsledné hodnocení pro odbornou způsobilost musí znít „vyhověl/a“ nebo „nevyhověl/a“. Pokud uchazeč splní veškeré podmínky vykonání zkoušky odborné způsobilosti, vydá mu následně autorizovaná osoba osvědčení profesní způsobilosti. Platnost tohoto osvědčení je pro zaměstnance v oboru Služby soukromých detektivů neomezená.